?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> mayisoft 贵州拓展培训:怎样做好团队文化建设 - 贵州海岸线户外拓展有限公?/title> <meta name="Keywords" content="璐靛窞鎷撳睍鍩硅"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <!--筑巢样式--> <link href="/template/gyhwtz/lib/cms.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/gyhwtz/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!--筑巢样式--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/gyhwtz/lib/YH.css.css"/> <!-- saved from url=(0013)about:internet --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lib/YH.css.css"/> </head> <body> <div id="w04lt1zy3l" class="YH_top"> <div id="w04lt1zy3l" class="YHtop"> <div id="w04lt1zy3l" class="rk"> 您好,欢迎光临“贵州海岸线户外拓展有限公司”网站! </div> <div id="w04lt1zy3l" class="YHtopnav"> <ul> <li></li> <li><a style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://mengzhanji.com','贵州拓展培训:怎样做好团队文化建设 - 贵州海岸线户外拓展有限公?)">收藏本站</a></li> <li><a href="/sitemap.html" title="网站地图">网站地图</a></li> <li><a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="w04lt1zy3l" class=" clearit"></div> <div id="w04lt1zy3l" class="YHheader" style="padding-top:15px"> <div id="w04lt1zy3l" class="YHheader_logo"> <a href="/"><img src="/uploads/logo/20180326044102.png" alt="贵州海岸线户外拓展有限公?/></a> </div> <div id="w04lt1zy3l" class="header_phone"> <p> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/seach/index.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/seach/" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="22" class="cpkey" value="" /> 站内 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外 <input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" style="border-radius: 5px;cursor:pointer" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/gyhwtz/images/YHhead_link_input.png" align="top" width="53" height="21" > </form> </p> </div> </div> <div id="w04lt1zy3l" class="clearit"></div> <div id="w04lt1zy3l" class="YHnav"> <div id="w04lt1zy3l" class="YHnav"> <div id="w04lt1zy3l" class="YHnav_z"> <ul id="YHnavul" class="cl"> <li> <a href="/">网站首页</a> </li> <li> <a href="/news/">新闻中心</a></li> <li> <a href="/about/">走进我们</a></li> <li> <a href="/supply/">拓展项目</a></li> <li> <a href="/about/about4.html">师资力量</a></li> <li> <a href="/download/">基地展示</a></li> <li> <a href="/buy/">案例展示</a></li> <li> <a href="/contact/">联系我们</a> </li> </ul> </div> </div> </div> <div id="w04lt1zy3l" class="clearit"></div> <div id="w04lt1zy3l" class="YHbanner" style="width:100%"> <div id="w04lt1zy3l" style="width:100%; height:550px; overflow:hidden;" class="ad"><div id="swfContents_1"></div> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=550 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20180324014933.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180324014944.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190221040452.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> </div> <div id="w04lt1zy3l" class="bantop"> </div> <div id="w04lt1zy3l" class="clearit"></div> <div id="w04lt1zy3l" class="YH_container"> <div id="w04lt1zy3l" class="YHpages"> <div id="w04lt1zy3l" class="YHpages_L"> <div id="w04lt1zy3l" class="YHleft_top"> <h2>新闻中心 <strong> News</strong></h2> </div> <div id="w04lt1zy3l" class="YHleft_bottom"> <div id="w04lt1zy3l" class="YHsubnav"> <dl> <dt><a href="/news/gsdt/" target="">公司动?/a></dt> <dt><a href="/news/hyzx/" target="">行业资讯</a></dt> </dl> </div> </div> <div id="w04lt1zy3l" class="YHleft_top"> <h2>联系我们 <strong> Contact Us</strong></h2> </div> <div id="w04lt1zy3l" class="YHleft_bottom"> <div id="w04lt1zy3l" class="YHcontact"> <p>联系人:李先?/p> <p>手机: 13595001144,18185181144</p> <p>电话: 0851-85187780</p> <p>邮箱?a href="mailto:1286474435@qq.com">1286474435@qq.com</a></p> <p>地址: 贵阳市云岩区中天渔安新城D4?04?/p> <p>网址?a href="http://mengzhanji.com">mengzhanji.com</a></p> </div> </div> </div> <div id="w04lt1zy3l" class="YHpages_R"> <div id="w04lt1zy3l" class="YHright_tit"> <div id="w04lt1zy3l" class="YHplace"> <a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容 </div> <span>新闻详细</span></div> <div id="w04lt1zy3l" class="YHpages_cont"> <!--YHpages_cont--> <div id="w04lt1zy3l" class="detail"> <div id="w04lt1zy3l" class="content"> <h3>贵州拓展培训:怎样做好团队文化建设</h3> <h6>来源?a href='http://mengzhanji.com/news/123.html'>http://mengzhanji.com/news/123.html</a></h6> <h6>发布时间?019-01-24</h6> <div class="public" id="zoom"> <p><span style="font-family:SimSun;font-size:16px;"><strong>贵州<a href="/sztzpx/" target="_blank">拓展培训</a></strong>:怎样做好团队文化建设?/span><span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">文化建设作为一种软实力,对企业和团队的建设至关重要。如何做好文化建?文化建设的重点是什?重庆发展培训领导发展告诉你?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">(1)选择一个好的团?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">领导有两种类?先锋领导和赤字领导。前者倾向于亲力亲为,试图通过榜样的力量向团队成员灌输同样的品质。后者强调领导者要善于弥补薄弱环节:如果团队缺乏活力,他就会提供活力;如果团队缺乏控制,他将提供控制。前者强调对现有资源的激励,后者强调团队成员发挥才能的空间。前者强调领导者对团队的要求。进?1世纪以来,组织结构扁平化和知识更新加速的趋势日益突出。赤字型领导应成为一种首选模式,注重培养下属,鼓励和支持他们承担更艰巨的任务。成为赤字领导者需要在不同的管理级别上进行适当的角色转换。企业基层管理者必须实现从传统业务从业人员的角色充满进取精神的企业家的角色转换,中层管理者必须实现从行政经理支持服务经理角色转换,高级管理人员必须从资源配置实现系统建设性的角色转换,高级经理,他的主要贡献是组织提供一个视觉和活力?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">(?符合团队运营所需的四个关联条?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">首先,团队必须充满活力。活力可以通过员工的创造力、工作热情、和谐的团队氛围来体现。第二,团队必须有一套控制系统来实现目标。第三,团队必须具备完成任务所需的专业知?包括技术专长、操作方法知识和政治知识)。第四,团队必须要有一定的影响力,尤其是团队的一部分不仅在团队内部有影响力,而且对团队之外的成员也有足够的影响力?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">(?增加团队管理授权</span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">团队合作的目的就是要不断地授权。一个普通的团队领导者必须不断地在分权与权力控制、命令式与协商式之间进行分析、判断、比较与选择。基于团队的管理结构并不意味着简单地摆脱权力系统的束缚。领导者更重要的任务是学会改变组织内部权力的使用方式,改变对员工的评价标准体系?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">(?充分尊重团队管理</span><br /> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">一个是团队中的每个成员都可以互相尊重。相互理解,否则,一个团队将无法运行并解?其次,组织的领导者或团队的管理者可以营造一种相互尊重的团队氛围,确保团队成员有信心完成工作。只有当人们相互尊重,尊重彼此的技能和能力,尊重彼此的意见和意见,尊重彼此对组织的充分贡献,一个团队才能比这些人单独工作更有效地合作?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22432/20150616103652.jpg?path=mengzhanji.com/uploads/cp/20150616103652.jpg" /><br /> </span> </p></p> </div> <p><div>上一?<a href="124.html">贵阳拓展培训:能够增强团队凝聚力的活动有哪些</a></div> <div>下一?<a href="122.html">拓展培训公司向您推荐适合公司的户外拓展活?/a></div> </p> </div> <div id="w04lt1zy3l" class="left"> <div id="w04lt1zy3l" class="function">【相关标签】:<a href='/key.aspx?k=%b9%f3%d6%dd%cd%d8%d5%b9%c5%e0%d1%b5'>贵州拓展培训</a>,</div> </div> <div id="w04lt1zy3l" class="commend_tit"> <h2>相关新闻</h2> </div> <div id="w04lt1zy3l" class="commend_list"> <ul> <li><a href="/news/123.html" target="_blank">贵州拓展培训:怎样做好团队文化建设</a></li> <li><a href="/news/117.html" target="_blank">开启拓展培训的正确姿势</a></li> <li><a href="/news/116.html" target="_blank">贵州拓展培训公司未来发展方向在哪里?</a></li> <li><a href="/news/115.html" target="_blank">贵州拓展培训必备:快速打破尴尬的破冰小游?/a></li> <li><a href="/news/91.html" target="_blank">贵州拓展培训的起源介?/a></li> </ul> </div> <div id="w04lt1zy3l" class="commend_tit"> <h2>相关拓展</h2> </div> <div id="comment_list"> <div id="w04lt1zy3l" class="c_product_b"> </div> </div> </div> <!--YHpages_cont--> </div> </div> </div> <div id="w04lt1zy3l" class="clearit"></div> </div> <div id="w04lt1zy3l" class="clearit"></div> <div id="footer"> <div id="YHfooter"> <div id="w04lt1zy3l" class="YHfootnav"> <a href="/">首页</a> | <a href="/about/">走近我们</a> | <a href="/news/">新闻资讯</a> | <a href="/supply/">拓展项目</a> | <a href="/contact/">联系我们</a> | <a href="/4g/" target="_blank">手机网站</a> | <div id="w04lt1zy3l" class="cnzz"></div> <style> .cnzz{display:inline} .cnzz div{display:inline !important} </style> Powered by    <p>Copyright© mengzhanji.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 贵州海岸线户外拓展有限公? 专业提供:<a href="http://mengzhanji.com" target="_blank">贵阳拓展</a>,<a href="http://mengzhanji.com" target="_blank">贵阳拓展培训</a>?a href="http://mengzhanji.com" target="_blank">贵阳拓展公司</a>等服?欢迎来电咨询!   <div id="w04lt1zy3l" class="cityspread" style="line-height:24px;">    <strong>热门城市推广: </strong>    <a href="/city_index.aspx?city=guizhou" title="贵州" target="_blank" rel="nofollow">贵州</a> <a href="/city_index.aspx?city=guiyang" title="贵阳" target="_blank" rel="nofollow">贵阳</a> <a href="/city_index.aspx?city=zunyi" title="遵义" target="_blank" rel="nofollow">遵义</a> <a href="/city_index.aspx?city=kaili" title="凯里" target="_blank" rel="nofollow">凯里</a> <a href="/city_index.aspx?city=liupanshui" title="六盘? target="_blank" rel="nofollow">六盘?/a> <a href="/city_index.aspx?city=tongren" title="铜仁" target="_blank" rel="nofollow">铜仁</a> <a href="/city_index.aspx?city=anshun" title="安顺" target="_blank" rel="nofollow">安顺</a> <a href="/city_index.aspx?city=xingyi" title="兴义" target="_blank" rel="nofollow">兴义</a> <a href="/city_index.aspx?city=bijie" title="毕节" target="_blank" rel="nofollow">毕节</a>       </p> </div> <div id="w04lt1zy3l" style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"> </div> </div> </div> </div> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/wwwroot/js/f16de70e-fadb-49d4-8ffe-628bec66102e-tj.js" charset="utf-8"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><style>#pl_css_ganrao{ display:none }</style><a target="_blank" title="ӯƱ---ҳ_ӭ" href="http://www.27skies.com">ӯƱ</a> <a target="_blank" title="10" href="http://www.ddutu.com">10</a> <a target="_blank" title="Ʊ---ҳ_ӭ" href="http://www.xinbao59.com">Ʊ</a> <a target="_blank" title="11ѡ5" href="http://www.yyktmw.com">11ѡ5</a> <a target="_blank" title="ӯƱ---ҳ_ӭ" href="http://www.envilere.com">ӯƱ</a> <a target="_blank" title="ӯƱ---ҳ_ӭ" href="http://www.27skies.com">ӯƱ</a> <a target="_blank" title="20" href="http://www.aoxinppme.com">20</a> <a target="_blank" title="Ʊ---ҳ_ӭ" href="http://www.bobhelvey.com">Ʊ</a> <a target="_blank" title="8" href="http://www.verkrr.com">8</a> <a target="_blank" title="ٿʮ" href="http://www.qnslmc.com">ٿʮ</a> </html><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='n7isj'></q><tt id='n7isj'><dd id='n7isj'><noscript id='n7isj'><dl id='n7isj'><i id='n7isj'></i><dd id='n7isj'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='n7isj'></tr><td id='n7isj'></td><q id='n7isj'></q><dd id='n7isj'></dd><div id='n7isj'><button id='n7isj'><tfoot id='n7isj'><i id='n7isj'><dl id='n7isj'><i id='n7isj'><strike id='n7isj'><dt id='n7isj'></dt></strike></i></dl></i><pre id='n7isj'></pre></tfoot><u id='n7isj'></u><small id='n7isj'></small></button><tr id='n7isj'></tr></div><strike id='n7isj'></strike><label id='n7isj'></label><button id='n7isj'></button><optgroup id='n7isj'></optgroup><dd id='n7isj'></dd><sup id='n7isj'><del id='n7isj'><strike id='n7isj'><dd id='n7isj'></dd></strike></del></sup><fieldset id='n7isj'><p id='n7isj'></p></fieldset><big id='n7isj'><big id='n7isj'><address id='n7isj'><dl id='n7isj'></dl></address><dd id='n7isj'></dd><table id='n7isj'><abbr id='n7isj'><strong id='n7isj'><blockquote id='n7isj'></blockquote></strong></abbr><td id='n7isj'><pre id='n7isj'></pre></td></table></big></big><q id='n7isj'><abbr id='n7isj'><thead id='n7isj'></thead></abbr></q><li id='n7isj'><q id='n7isj'><acronym id='n7isj'><dd id='n7isj'><td id='n7isj'><noframes id='n7isj'><tr id='n7isj'><strong id='n7isj'></strong><small id='n7isj'></small><button id='n7isj'></button><li id='n7isj'><noscript id='n7isj'><big id='n7isj'></big><dt id='n7isj'></dt></noscript></li></tr><ol id='n7isj'><option id='n7isj'><table id='n7isj'><blockquote id='n7isj'><tbody id='n7isj'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='n7isj'></u><kbd id='n7isj'><kbd id='n7isj'></kbd></kbd></noframes><abbr id='n7isj'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='n7isj'><button id='n7isj'><abbr id='n7isj'></abbr></button></thead><button id='n7isj'><u id='n7isj'><u id='n7isj'></u></u><tr id='n7isj'><optgroup id='n7isj'><dd id='n7isj'><dfn id='n7isj'><tt id='n7isj'><thead id='n7isj'><optgroup id='n7isj'></optgroup></thead></tt><legend id='n7isj'></legend><noframes id='n7isj'><b id='n7isj'><form id='n7isj'></form></b></noframes></dfn><pre id='n7isj'></pre></dd></optgroup><dl id='n7isj'><big id='n7isj'><dd id='n7isj'><td id='n7isj'><dir id='n7isj'></dir></td></dd></big><optgroup id='n7isj'></optgroup><dfn id='n7isj'></dfn></dl></tr></button><strong id='n7isj'></strong><ol id='n7isj'><dfn id='n7isj'><kbd id='n7isj'></kbd></dfn></ol><ul id='n7isj'></ul><noframes id='n7isj'></noframes><blockquote id='n7isj'></blockquote><fieldset id='n7isj'></fieldset><sup id='n7isj'><p id='n7isj'><tt id='n7isj'><sup id='n7isj'><bdo id='n7isj'><ol id='n7isj'><sup id='n7isj'><dl id='n7isj'><em id='n7isj'><label id='n7isj'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='n7isj'></address></sup></tt></p><fieldset id='n7isj'><noframes id='n7isj'><code id='n7isj'><strong id='n7isj'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='n7isj'></sup><div id='n7isj'><pre id='n7isj'><select id='n7isj'></select><td id='n7isj'></td></pre></div><kbd id='n7isj'><u id='n7isj'></u></kbd><div id='n7isj'></div><blockquote id='n7isj'></blockquote><q id='n7isj'></q><th id='n7isj'></th><big id='n7isj'></big><address id='n7isj'><b id='n7isj'><select id='n7isj'></select></b></address><code id='n7isj'></code><ul id='n7isj'><strike id='n7isj'></strike></ul><noscript id='n7isj'></noscript><pre id='n7isj'></pre><div id='n7isj'><p id='n7isj'></p></div><tfoot id='n7isj'></tfoot><thead id='n7isj'><bdo id='n7isj'></bdo></thead><kbd id='n7isj'></kbd><p id='n7isj'><fieldset id='n7isj'><style id='n7isj'></style></fieldset></p><acronym id='n7isj'><big id='n7isj'><code id='n7isj'></code></big></acronym><noframes id='n7isj'><fieldset id='n7isj'></fieldset></noframes><ol id='n7isj'></ol><font id='n7isj'></font><td id='n7isj'><ol id='n7isj'></ol></td><center id='n7isj'></center><option id='n7isj'></option><legend id='n7isj'></legend><big id='n7isj'></big><sub id='n7isj'><ol id='n7isj'><li id='n7isj'><label id='n7isj'></label></li></ol></sub><i id='n7isj'><ol id='n7isj'></ol></i><del id='n7isj'></del><tr id='n7isj'><tr id='n7isj'><bdo id='n7isj'><form id='n7isj'><em id='n7isj'></em><ins id='n7isj'><center id='n7isj'><center id='n7isj'></center></center></ins><pre id='n7isj'><em id='n7isj'></em><abbr id='n7isj'><legend id='n7isj'><div id='n7isj'><center id='n7isj'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='n7isj'></b><noframes id='n7isj'><span id='n7isj'></span></noframes><font id='n7isj'><ol id='n7isj'></ol></font><td id='n7isj'><abbr id='n7isj'><option id='n7isj'><big id='n7isj'></big></option></abbr><dfn id='n7isj'></dfn></td><form id='n7isj'><legend id='n7isj'></legend></form><td id='n7isj'><strike id='n7isj'><blockquote id='n7isj'></blockquote></strike></td><sup id='n7isj'><fieldset id='n7isj'><li id='n7isj'></li></fieldset></sup><option id='n7isj'></option><thead id='n7isj'></thead><del id='n7isj'></del><b id='n7isj'><tfoot id='n7isj'></tfoot><i id='n7isj'></i></b><sup id='n7isj'></sup><thead id='n7isj'></thead><kbd id='n7isj'></kbd><acronym id='n7isj'><strike id='n7isj'></strike></acronym><table id='n7isj'><select id='n7isj'></select></table><strong id='n7isj'></strong><center id='n7isj'></center><p id='n7isj'><b id='n7isj'><bdo id='n7isj'><span id='n7isj'></span></bdo></b></p><tr id='n7isj'><form id='n7isj'><strong id='n7isj'><dir id='n7isj'></dir></strong><th id='n7isj'></th></form><strong id='n7isj'><select id='n7isj'></select></strong></tr><form id='n7isj'><pre id='n7isj'></pre></form><code id='n7isj'></code><optgroup id='n7isj'></optgroup><strong id='n7isj'><td id='n7isj'><table id='n7isj'><legend id='n7isj'><legend id='n7isj'><big id='n7isj'><fieldset id='n7isj'><q id='n7isj'><tfoot id='n7isj'><big id='n7isj'><tt id='n7isj'><thead id='n7isj'></thead></tt></big><p id='n7isj'></p><button id='n7isj'><table id='n7isj'><ins id='n7isj'></ins><tt id='n7isj'><li id='n7isj'><thead id='n7isj'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='n7isj'><td id='n7isj'></td><tfoot id='n7isj'></tfoot></tr><strong id='n7isj'><span id='n7isj'><dfn id='n7isj'></dfn><bdo id='n7isj'><thead id='n7isj'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='n7isj'></button><ol id='n7isj'><font id='n7isj'><blockquote id='n7isj'><center id='n7isj'></center></blockquote></font></ol><strong id='n7isj'></strong><dl id='n7isj'><legend id='n7isj'></legend><sub id='n7isj'><small id='n7isj'></small></sub></dl><style id='n7isj'></style><pre id='n7isj'><code id='n7isj'></code></pre><big id='n7isj'></big><font id='n7isj'></font><bdo id='n7isj'></bdo><dfn id='n7isj'><dd id='n7isj'><button id='n7isj'><strike id='n7isj'><div id='n7isj'><div id='n7isj'><legend id='n7isj'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='n7isj'><q id='n7isj'></q></optgroup></dd><ol id='n7isj'><q id='n7isj'><dfn id='n7isj'><button id='n7isj'><tbody id='n7isj'><tbody id='n7isj'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='n7isj'></dl><fieldset id='n7isj'></fieldset><u id='n7isj'></u><div id='n7isj'><ins id='n7isj'></ins></div><strong id='n7isj'></strong><center id='n7isj'></center><strong id='n7isj'></strong><small id='n7isj'></small><td id='n7isj'><q id='n7isj'><q id='n7isj'><b id='n7isj'><optgroup id='n7isj'></optgroup></b></q><ol id='n7isj'><bdo id='n7isj'></bdo></ol><dd id='n7isj'><th id='n7isj'></th></dd><blockquote id='n7isj'></blockquote><ul id='n7isj'><style id='n7isj'></style></ul></q></td><noscript id='n7isj'></noscript><ol id='n7isj'></ol><p id='n7isj'></p><strong id='n7isj'><big id='n7isj'></big><strike id='n7isj'><q id='n7isj'><sup id='n7isj'></sup></q></strike></strong><p id='n7isj'><thead id='n7isj'><acronym id='n7isj'><tfoot id='n7isj'><kbd id='n7isj'></kbd><form id='n7isj'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='n7isj'></fieldset><b id='n7isj'><dt id='n7isj'></dt></b><sup id='n7isj'></sup><label id='n7isj'></label><noframes id='n7isj'><ins id='n7isj'></ins></noframes><td id='n7isj'></td><dfn id='n7isj'></dfn><font id='n7isj'><style id='n7isj'></style></font><tr id='n7isj'><td id='n7isj'></td></tr><dfn id='n7isj'><ul id='n7isj'></ul></dfn><tr id='n7isj'></tr><abbr id='n7isj'></abbr><strong id='n7isj'></strong><dt id='n7isj'></dt><span id='n7isj'><label id='n7isj'><td id='n7isj'></td></label><address id='n7isj'></address></span><label id='n7isj'><bdo id='n7isj'><dt id='n7isj'><dl id='n7isj'></dl></dt></bdo></label><abbr id='n7isj'><optgroup id='n7isj'></optgroup></abbr><code id='n7isj'></code><address id='n7isj'><thead id='n7isj'></thead></address><td id='n7isj'><style id='n7isj'><tbody id='n7isj'></tbody><strong id='n7isj'></strong></style></td><ul id='n7isj'><ul id='n7isj'></ul></ul><del id='n7isj'></del><th id='n7isj'><option id='n7isj'><legend id='n7isj'></legend></option></th><b id='n7isj'></b><i id='n7isj'><noscript id='n7isj'></noscript></i><q id='n7isj'></q><select id='n7isj'></select><option id='n7isj'></option><optgroup id='n7isj'><big id='n7isj'></big></optgroup><noframes id='n7isj'><acronym id='n7isj'><em id='n7isj'></em><td id='n7isj'><div id='n7isj'></div></td></acronym><address id='n7isj'><big id='n7isj'><big id='n7isj'></big><legend id='n7isj'></legend></big></address></noframes><ul id='n7isj'></ul><abbr id='n7isj'><p id='n7isj'><small id='n7isj'><bdo id='n7isj'><code id='n7isj'><i id='n7isj'><legend id='n7isj'></legend></i><sub id='n7isj'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='n7isj'></noscript><tr id='n7isj'></tr><select id='n7isj'><button id='n7isj'><dfn id='n7isj'><p id='n7isj'></p><q id='n7isj'></q></dfn></button><noframes id='n7isj'></noframes><b id='n7isj'></b></select><font id='n7isj'></font><option id='n7isj'></option><fieldset id='n7isj'></fieldset><noframes id='n7isj'><i id='n7isj'><div id='n7isj'><ins id='n7isj'></ins></div></i></noframes><tr id='n7isj'></tr><label id='n7isj'><small id='n7isj'></small><b id='n7isj'></b></label><noscript id='n7isj'><tr id='n7isj'></tr><div id='n7isj'></div><noscript id='n7isj'></noscript><tr id='n7isj'></tr></noscript><center id='n7isj'></center><dl id='n7isj'></dl><blockquote id='n7isj'></blockquote><pre id='n7isj'><dl id='n7isj'><noframes id='n7isj'><i id='n7isj'></i></noframes><dt id='n7isj'></dt></dl><label id='n7isj'><dfn id='n7isj'></dfn></label></pre><dir id='n7isj'></dir><strike id='n7isj'></strike><thead id='n7isj'></thead><span id='n7isj'></span><i id='n7isj'></i><font id='n7isj'></font><style id='n7isj'></style><font id='n7isj'></font><td id='n7isj'><select id='n7isj'><b id='n7isj'><address id='n7isj'><noscript id='n7isj'><acronym id='n7isj'></acronym></noscript></address><style id='n7isj'><tbody id='n7isj'></tbody></style></b></select><ul id='n7isj'><thead id='n7isj'></thead></ul></td><strike id='n7isj'><dt id='n7isj'></dt></strike><dfn id='n7isj'></dfn><dir id='n7isj'><b id='n7isj'></b><font id='n7isj'></font></dir><ul id='n7isj'></ul><q id='n7isj'></q><acronym id='n7isj'></acronym><center id='n7isj'><strong id='n7isj'></strong></center><ins id='n7isj'><label id='n7isj'></label><span id='n7isj'></span></ins><li id='n7isj'><blockquote id='n7isj'></blockquote></li><th id='n7isj'><table id='n7isj'></table></th><tfoot id='n7isj'></tfoot><ins id='n7isj'></ins><table id='n7isj'></table><noscript id='n7isj'><del id='n7isj'><ol id='n7isj'><center id='n7isj'><ul id='n7isj'></ul><div id='n7isj'></div></center></ol></del></noscript><strong id='n7isj'><legend id='n7isj'></legend><td id='n7isj'></td></strong><font id='n7isj'><font id='n7isj'></font></font><noscript id='n7isj'><em id='n7isj'><form id='n7isj'><sub id='n7isj'></sub></form><bdo id='n7isj'></bdo></em></noscript><address id='n7isj'></address><center id='n7isj'><del id='n7isj'></del><sup id='n7isj'></sup></center><kbd id='n7isj'></kbd><font id='n7isj'><b id='n7isj'></b><table id='n7isj'></table><blockquote id='n7isj'></blockquote></font><big id='n7isj'><q id='n7isj'><center id='n7isj'><button id='n7isj'></button></center></q></big><i id='n7isj'><form id='n7isj'><option id='n7isj'></option><dir id='n7isj'><thead id='n7isj'></thead></dir></form><tr id='n7isj'><strike id='n7isj'><noframes id='n7isj'><dl id='n7isj'></dl></noframes></strike><dt id='n7isj'></dt></tr></i><dfn id='n7isj'></dfn><tbody id='n7isj'></tbody><select id='n7isj'><dir id='n7isj'><noscript id='n7isj'><th id='n7isj'><strike id='n7isj'></strike><small id='n7isj'></small></th></noscript><tbody id='n7isj'><em id='n7isj'><optgroup id='n7isj'></optgroup><style id='n7isj'><tr id='n7isj'></tr><address id='n7isj'></address></style></em></tbody><code id='n7isj'><noscript id='n7isj'><ins id='n7isj'><font id='n7isj'></font></ins></noscript></code></dir><p id='n7isj'></p><dl id='n7isj'></dl></select><form id='n7isj'><bdo id='n7isj'></bdo><optgroup id='n7isj'><tbody id='n7isj'></tbody></optgroup><blockquote id='n7isj'><button id='n7isj'><pre id='n7isj'><li id='n7isj'><tfoot id='n7isj'><kbd id='n7isj'></kbd></tfoot><fieldset id='n7isj'><dd id='n7isj'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='n7isj'></table><span id='n7isj'><dl id='n7isj'></dl></span></blockquote></form><em id='n7isj'><small id='n7isj'><blockquote id='n7isj'></blockquote></small></em><tfoot id='n7isj'></tfoot><del id='n7isj'><pre id='n7isj'></pre></del><em id='n7isj'><acronym id='n7isj'><th id='n7isj'></th></acronym></em><fieldset id='n7isj'></fieldset><code id='n7isj'><noframes id='n7isj'></noframes></code><form id='n7isj'><optgroup id='n7isj'><dir id='n7isj'></dir></optgroup></form><strong id='n7isj'></strong><ins id='n7isj'><option id='n7isj'></option></ins><dd id='n7isj'></dd><span id='n7isj'><tbody id='n7isj'></tbody></span><strong id='n7isj'><pre id='n7isj'><form id='n7isj'></form></pre></strong><li id='n7isj'><abbr id='n7isj'><dir id='n7isj'></dir><acronym id='n7isj'></acronym></abbr></li><ol id='n7isj'></ol><strike id='n7isj'></strike><label id='n7isj'></label><legend id='n7isj'><address id='n7isj'><thead id='n7isj'><tr id='n7isj'></tr></thead></address><dt id='n7isj'></dt></legend><thead id='n7isj'></thead><ins id='n7isj'><big id='n7isj'></big></ins><kbd id='n7isj'></kbd><center id='n7isj'><acronym id='n7isj'></acronym><code id='n7isj'></code></center><ul id='n7isj'><pre id='n7isj'></pre></ul><style id='n7isj'><dt id='n7isj'><noframes id='n7isj'></noframes></dt><sub id='n7isj'></sub><b id='n7isj'></b></style></div>